Dotacje na cyfryzację i ekologię

Przedmiot

Celem dotacji jest wsparcie MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 oraz podniesienie ich konkurencyjności poprzez wsparcie finansowe na transformacje ekologiczną oraz cyfrową.

Dotacje można przeznaczyć na:

 • zakupu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • specjalistycznego oprogramowania
 • technologii wykorzystujących technikę cyfrową
 • inwestycji, które będą zwiększać efektywność energetyczną przedsiębiorstw

Warunki finansowania

O dotacje mogą ubiegać się MŚP z województwa łódzkiego.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:

 • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych polegający na zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych, spełniających założenia przemysłu 4.0 i mających takie cechy, jak:
  • mobilność rozumianą jako możliwość zarządzania procesami poprzez sieć (Internet) za pomocą aplikacji działających na dowolnym urządzeniu użytkownika (w tym na
   urządzeniach przenośnych lub stacjonarnych);
  • przetwarzanie w chmurze oznaczające możliwość dostarczania oprogramowania i usług ICT w systemie opartym na elastycznych modelach biznesowych poprzez wdrożenie
   kompleksowych strategii mobilności w przedsiębiorstwie (np. wdrożenie oprogramowania jako usługi SaaS);
  • analitykę dużych zbiorów danych, tj. pozyskiwanie wartościowej wiedzy z dużych zbiorów danych w jak najkrótszym czasie i przy najniższych możliwych kosztach;
  • przemysłowy Internet rzeczy (IoT) oznaczający zdalne zarządzanie obiektami lub grupami połączonych obiektów technicznych, monitorowanie przepływu produkcji, zarządzanie zapasami oraz kontrolę gospodarki magazynowej, logistykę i optymalizację łańcucha dostaw, bezpieczeństwo i ochronę instalacji przemysłowych, kontrolę jakości, wspomaganie obsługi urządzeń automatyki przemysłowej, zastosowanie w inteligentnej robotyce oraz autonomicznych urządzeniach transportowych, wspomaganie służb utrzymania ruchu w zakresie metod konserwacji opartej na metodzie predictive maintenance, zarządzanie oraz optymalizację zużycia energii.

Możliwość pozyskania do 85% dofinansowania, skontaktuj się z nami po więcej szczegółów.

Limity

Limity wydatków

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli będą kwalifikowalne do
  wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu

intensywność dofinansowania

 • do 85 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis,
 • do 85 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Koszty niekwalifikowane

 • koszty pośrednie
 • finansowanie kapitału obrotowego
 • wynagrodzenia
 • wydatki związane z robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane oraz materiały budowlane;
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości
 

Kryteria

 

Kryteria formalne

 • Czy wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP)?
 • Czy rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpiło nie później niż 1 lipca 2019 r.?
 • Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego
 • Wnioskodawca musi posiadać co najmniej od 1 lipca 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe
  miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego
 • Data zakończenia projektu nie może przekraczać 30 września 2023 roku

Kryteria merytoryczne

 • Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu – projekt musi dotyczyć inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Zaplanowane przedsięwzięcia muszą koncentrować się na wyzwaniach i potrzebach inwestycyjnych MŚP związanych z trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzysy lub z podniesieniem jego konkurencyjności.
 • Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu – czy spadek obrotów gospodarczych w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19, wyliczony w okresie: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r. w stosunku do1 lipca – 31 grudnia 2019 r wynosi minimum 30%
 • Wykonalność finansowa projektu – Źródła finansowania projektu muszą być wiarygodne i muszą zapewniać finansowanie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych (tj. różnicy pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania w projekcie) oraz wkładu własnego na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych).

Kryteria merytoryczne punktowe

 • Status wnioskodawcy:
  • 6 pkt mikro przedsiębiorstwo,
  • 4 pkt małe przedsiębiorstwo,
  • 2 pkt średnie przedsiębiorstwo
 • Inwestycja na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego –
  • 2 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie niższym niż 70% średniej wojewódzkiej;
  • 1 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie wyższym lub równym 70% średniej wojewódzkiej oraz niższym niż średnia wojewódzka;
  • 0 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie równym lub wyższym niż średnia wojewódzka.
 • Zastosowanie technologii cyfrowych – technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to
  działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP – 10 pkt
 • Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności – 10 pkt
 • Wpływ projektu na gospodarkę regionu – w przypadku kiedy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa łódzkiego – 10 pkt

  Twój NIP lub nazwa firmy

  Kwota projektu w tyś. zł.