Pożyczka Inwestycyjna

Przedmiot finansowania

Unijna pożyczka inwestycyjna może zostać przeznaczona na:

 • inwestycje w prace budowlane, np.:
  • remont i dostosowanie powierzchni do prowadzenia działalności
  • prace związane z nowymi inwestycjami
 • inwestycjew nieruchomości
  • zakup nieruchomości zabudowanych
  • zakup gruntów możliwy do 10% wartości pożyczki
 • inwestycje w środki trwałe, np.:
  • zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • zakup samochodów służbowych
  • zakup wyposażenia biurowego
  • zakup sprzętu IT
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne, np.:
  • zakup specjalistycznego oprogramowania
  • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych

Warunki Finansowe

 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 500 000 zł
 • Maksymalny preferencyjnego oprocentowania wynosi 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
 • Oprocentowanie pożyczki 3,42%

Zabezpieczenie

Instytucja udzielająca pożyczki unijnej wymagaobligatoryjniezabezpieczenia w formie:

 • weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • zabezpieczenia dodatkowego:
  • hipoteka umowna na nieruchomości lub łączna na kilku nieruchomościach wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
  • zastaw rejestrowy narzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia
  • przewłaszczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia
  • zastaw naśrodkach pieniężnych na rachunku bankowym/ papierach wartościowych, wraz z ich blokadąi pełnomocnictwemdorachunku
  • gwarancja bankowa
  • gwarancja ubezpieczeniowa
  • cesja należnościz tytułu sprzedaży towarów bądź usług
  • poręczenie wekslowe udzielone przez osobę prawną lub osobę fizyczną

W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości, wymaganejest,aby wartość nieruchomości1,5 krotnie przewyższała zabezpieczaną kwotę pożyczki.

W przypadku zabezpieczenia w formie zastawu na rzeczach ruchomych, wymagane jest, aby wartość rzeczy ruchomej 2 krotnie przewyższała zabezpieczaną kwotę pożyczki.

  Twój NIP lub nazwa firmy