Pożyczka Obrotowa

Cele

Unijna pożyczka obrotowa może zostać przeznaczona na:

 • finansowanie kapitału obrotowego 
 • finansowanie wydatków bieżących i stałych przedsiębiorstw, w związku z prowadzoną działalnością, w tym podatku od towarów i usług 

Finanse

 • Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 500 tys. zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy 
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
 • Brak wymagania wkładu własnego
 • Oprocentowanie pożyczki od 1,13% (uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa)

Zabezpieczenie

 

Może je stanowić m.in.

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie pożyczki przez fundusz poręczeń kredytowych,
 • poręczenie wekslowe przez osoby trzecie,
 • zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy 
 • lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych,
 • inne zabezpieczenie majątkowe