Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje poza rządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,

Wymagania

Projekty w ramach niniejszego konkursu są skierowane do grupy docelowej spełniającej łącznie następujące wymogi:

 • Są skierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 rok użycia, kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacyjnym.
 • są skierowane do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:
  • z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,
  • z chorobami kręgosłupa,
  • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).
 • Są ukierunkowane na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Projekt

W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Projekty powinny obejmować następującą ścieżkę działań:

 • Krok 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – wystawienie zaleceń udziału w Programie dla pacjenta, skierowanie pacjenta do beneficjenta realizującego Program.
 • Krok 2. Kwalifikacja do Programu – I rehabilitacyjna porada lekarska – ostateczna kwalifikacja pacjenta do Programu przez lekarza lub magistra specjalisty fizjoterapii udzielającego porady rehabilitacyjnej, szczegółowy wywiad z pacjentem kwalifikujący do Programu, informowanie pacjenta o przebiegu Programu, uzyskanie zgody pacjenta na udział w Programie, ustalenie programu usprawnienia leczniczego, wystawienie zlecenia zabiegów.
 • Krok 3. Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej – zabiegi fizjoterapeutyczne – cykl rehabilitacji z elementami edukacji prowadzonej przez fizjoterapeutę, maks. 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, wykonywanych podczas 15 wizyt terapeutycznych zrealizowanych maksymalnie w ciągu 28 dni.
 • Krok 4. Warsztaty psychoedukacyjne – 2 warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez dietetyka, psychologa, trwające min. 60 minut.
 • Krok 5. Końcowa konsultacja – II rehabilitacyjna porada lekarska – w tym przeprowadzenie przez lekarza lub magistra specjalistę fizjoterapii oceny skuteczności zastosowanych interwencji, określenie dalszych zaleceń lekarskich, wypełnienie dokumentów przez pacjenta i lekarza/ magistra specjalistę fizjoterapii.
 • Krok 6. Ocena skuteczności Programu – III rehabilitacyjna porada lekarska – Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji (w tym przeprowadzenie wywiadu i badania przez lekarza lub magistra specjalistę fizjoterapii), ponowna ocena skuteczności zastosowanych interwencji, wypełnienie dokumentów przez pacjenta i lekarza.
 •  

Warunki finansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys.EUR = 463 690,00 PLN
 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN
 • Koszty projektu należy obowiązkowo rozliczać za pomocą kwot ryczałtowych.
 • Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2023 roku

Koszty

 • Krok 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Koszty wynagrodzenia lekarza POZ (informującego pacjenta o możliwości udziału w Programie, wystawiającego mu „Zalecenie udziału w Programie”

koszt jednostkowy(na pacjenta): 50 zł

 • Krok 2. Kwalifikacja do Programu – I rehabilitacyjna porada lekarska – Koszty wynagrodzenia personelu medycznego (dokonującego Ostatecznej kwalifikacji pacjenta do Programu)

koszt jednostkowy (na pacjenta):140 zł

 • Krok 3. Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej – zabiegi fizjoterapeutyczne – Koszty składowe zabiegów rehabilitacyjnych: koszty wynagrodzenia personelu medycznego wykonującego zabiegi, koszty użytkowania pomieszczeń w czasie realizacji świadczeń, sprzętu i wyposażenia na potrzeby zabiegów.

Średni koszt pełnego cyklu 15 dniowego (maksymalnie 5 zabiegów dziennie) – 900 zł; edukacja pacjenta prowadzona przez fizjoterapeutę – 30 zł

 • Krok 4. Warsztaty psychoedukacyjne – koszt wynagrodzenia dietetyka, koszty wynagrodzenia psychologa – prowadzących warsztaty, koszty użytkowania pomieszczeń w czasie realizacji warsztatów.

koszt 2 spotkań (min. 60-minutowych) – 200 zł

 • Krok 5. Końcowa konsultacja – II rehabilitacyjna porada lekarska – koszty wynagrodzenia personelu medycznego (dotyczące czynności związanych z II poradą rehabilitacyjną), koszty użytkowania pomieszczeń w czasie realizacji świadczeń.

koszt jednostkowy(na pacjenta): 70 zł

 • Krok 6. Ocena skuteczności Programu – III rehabilitacyjna porada lekarska – koszty wynagrodzenia personelu medycznego (dotyczące czynności związanych z III poradą rehabilitacyjną), koszty użytkowania pomieszczeń w czasie realizacji świadczeń

koszt jednostkowy(na pacjenta): 70 zł

Koszty użytkowania pomieszczeń w czasie realizacji świadczeń w ramach poszczególnych kroków (etapów realizacji Programu) mogą stanowić wkład własny.

Koszty pośrednie stanowiące koszty administracyjne związane z obsługą projektu rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej wynoszącej 25% kosztów bezpośrednich

Ocena

 • Kryterium nr 1: Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ. – 10 pkt

   

 • Kryterium nr 2: Koncentracja działań na obszarach miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, obszarach wiejskich oraz miastach średnich. – 10 pkt
  Zakłada się, że co najmniej 30% wszystkich osób objętych wsparciem stanowią osoby, które zamieszkują w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich lub zamieszkują miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 • Kryterium nr 3: Dostępność świadczeń zdrowotnych. – 5 pkt
  Z projektu powinno wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz w wybrane dni wolne od pracy-co najmniej jedną sobotę w miesiącu.

 • Kryterium nr 4: Akredytacja – 5 / 10 pkt
  Wnioskodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty
  akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN15224-Usługi Ochrony Zdrowia-System Zarządzania Jakością.

  • 10 pkt za spełnienie kryterium premiującego w przypadku posiadania akredytacji

  • 5 pkt za spełnienie kryterium premiującego w przypadku okresu przygotowawczego do akredytacji/posiadania certyfikatu normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia System Zarządzania Jakością