fbpx
Przejdź do treści
 • Podmiot jest przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) posiadający tytuł prawny do instalacji energochłonnej, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.
 • Za instalację energochłonną rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie i położonych na terenie jednego zakładu, a także budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja powoduje lub może spowodować emisję gazów cieplarnianych oraz wytwarzająca co najmniej jeden produkt z sektora energochłonnego, w której zużycie energii (elektrycznej, gazu, koksu itp.) jest większe, niż 250 GWh rocznie w każdym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie.
 • 14.11 Produkcja odzieży skórnej
 • 24.42 Produkcja aluminium
 • 20.13 produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 24.43 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 17.11 Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Produkcja papieru i tektury
 • 24.10 Produkcja surówki żelazostopów,
  żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 19.20 Wytwarzanie i przetwarzanie
  produktów rafinacji ropy naftowej
 • 24.44 Produkcja miedzi
 • 24.45 Produkcja pozostałych metali
  nieżelaznych
 • 20.16.40.15 Polietylen, w formach
  podstawowych
 • 24.51 Wszystkie kategorie produktu w
  sektorze odlewnictwa żelaza
 • 23.14 Następujące podsektory w ramach
  sektora włókna szklanego:
  • 23.14.12.10 Maty z włókna
   szklanego
  • 23.14.12.30 Woale z włókna
   szklanego
 • 20.11 Następujące podsektory w ramach
  sektora gazów przemysłowych
  • 20.11.11.50 Wodór
  • 20.11.12.90 Nieorganiczne związki
   tlenowe niemetali
 • 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu