fbpx
Przejdź do treści
 • Prace B+R lub Wdrożenie innowacji
 • Rozwój infrastruktury B+R
 • Rozwój kompetencji
 • Zazielenienie działalności przedsiębiorstw
 • Cyfryzacja
 • Internacjonalizacja
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R to 1 mln zł.
 • Nowość na poziomie minimum kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania.
 • Pomoc publiczna (w zależności od wielkości firmy):
  • badania przemysłowe od 65% do 80%
  • eksperymentalne prace rozwojowe od 40% do 60%
  • koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji prac B+R
  • koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu
  • koszty aparatury naukowo-badawczej i WNiP
  • koszty budynków i gruntów – kwalifikowalne w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu
  • inne koszty operacyjne, np.: surowce, półprodukty
  • koszty utrzymania linii technologicznych itp.
  • koszty usług doradczych i usług równorzędnych
  • usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, itp.
  • koszty uczestnictwa w konferencjach
  • wynajem powierzchni laboratoryjnej
  • koszty promocji projektu
  • koszty pośrednie związane z realizacją projektu
 • Dla MŚP i dużych przedsiębiorstw
 • Innowacja w skali kraju
 • Dotacja warunkowa:
  • finansowanie częściowo zwrotne
  • kwota do zwrotu wyliczana po 4 latach od zakończenia projektu i zależy od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia
  • wyższy przychód = niższa kwota do zwrotu
  • zwrot środków jednorazowo po 4 latach od zakończenia projektu lub w ratach

Koszty kwalifikowalne:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • zakup prawa użytkowania wieczystego
 • zakup środków trwałych – infrastruktury produkcyjnej
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • pomoc publiczna: regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis
 • Celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo- rozwojowego na terytorium RP.
 • Możliwość dofinansowania inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej opracowanej przez wnioskodawcę.
 • Agenda badawcza – plan realizacji prac B+R na potrzeby wnioskodawcy, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (w zakresie produkcji wyrobów lub usług).
 • Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane w całości z innych środków.
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • zakup prawa użytkowania wieczystego
 • zakup środków trwałych – infrastruktury produkcyjnej
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • pomoc publiczna: Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis
 • prac B+R
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0
 • transferu technologii
 • zarządzania innowacjami
 • komercjalizacji wyników prac B+R
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji
 • ochrony własności przemysłowej
 • cyfryzacji
 • polityki klimatycznej
 • ekoprojektowania
 • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej
 • gospodarki obiegu zamkniętego
 • komercjalizacji wyników prac B+R za granicą
 • udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw
 • promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych
 • uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona
 • ekoprojektowania
 • przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu
 • weryfikacji technologii środowiskowych oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw
 • analityka danych i optymalizacja produkcji
 • robotyzacja linii produkcyjnej
 • oprogramowanie obniżające koszty prototypowania wprowadzania nowych produktów
 • internet rzeczy
 • cyfrowy bliźniak
 • systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo
 • big data – wykorzystanie dużych zbiorów danych zaawansowanej analityki w procesie produkcji
 • pomoc publiczna: regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis

Poziom dofinansowania może wynosić od 15% do 70%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

o 10 punktów procentowych – w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie średniego
przedsiębiorstwa,

o 20 punktów procentowych – w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego
przedsiębiorstwa.